219 results
No cover
Book
In basket
Akcja specjalna "Wisła" / Jan Pisuliński. - Rzeszów : Libra PL, 2017. - 457, [1] strona, [84] strony tablic : faksymilia, fotografie, mapy (w tym kolorowe), portrety ; 25 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 94(438).083 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 327)
W książce zaakcentowano kwestie obecności i codziennej aktywności człowieka w środowisku. Pedagodzy społeczni w toku własnych eksploracji wskazują na potrzebę promowania działań mobilizujących i uruchamiających różnorodne inicjatywy społeczne w życiu codziennym, wyrażające się przez zachowania twórcze, innowacyjne, podmiotowe, a przede wszystkim dobrowolne. By taka aktywność mogła zaistnieć, muszą być stworzone odpowiednie warunki społeczno-kulturowe, polityczne, w których żyje człowiek, powinny być respektowane wartości ludzkie oraz powinna być podejmowana szeroko pojęta edukacja społeczna, od której zależeć będzie możliwość bycia obecnym, twórczym, uspołecznionym w środowisku życia; gdzie przeplata się tradycja i współczesność, gdzie nie mogą tracić na znaczeniu: wspólnota, tożsamość miejsca, współpraca, zaangażowanie, spotkanie z drugim człowiekiem. Na ten istotny aspekt – ważności aktywnego funkcjonowania jednostki w środowisku lokalnym dla teoretycznych poszukiwań, badawczych inspiracji czy też (bardzo pożądanych) praktycznych działań pedagogiki społecznej – zwrócono szczególną uwagę w prezentowanej monografii /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 316
Book
In basket
„Analiza profilu neuropsychologicznego dzieci w wieku 5-10 lat w wybranych podtypach FASD” stanowi cenne kompendium wiedzy dla wszystkich diagnostów pracujących w zespołach badających FASD. Ta wyróżniająca się rozprawa doktorska napisana przez dr Iwonę Palicką pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Roberta Śmigla dla psychologów może stać się wskazówką dotyczącą złotego standardu narzędzi diagnozy neuropsychologicznej w badaniu dzieci z FASD, zaś dla pozostałych specjalistów będzie pomocna w rozumieniu specyfiki tych zaburzeń oraz podejmowaniu odpowiednich kroków diagnostycznych /lubimyczytać.pl/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 159.9
Book
In basket
Anatomia grabieży : polityka Rosji wobec polskiego dziedzictwa kultury od XVII do XXI wieku / Dariusz Matelski. - Wyd. I. - Kraków : Avalon, 2021. - 925, [2] strony : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety ; 25 cm.
Książka pokazuje politykę Rosji Romanowów, Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz Federacji Rosyjskiej wobec polskiego dziedzictwa kultury. W Moskwie traktowano polskie archiwa, księgozbiory, dzieła sztuki i pomniki jako łup wojenny oraz sposób na wzbogacenie własnych zbiorów i kolekcji – których Rosjanie strzegą do dziś, rzadko przyznając się do ich posiadania, a jeszcze rzadziej zwracając je prawowitym właścicielom. Publikacja ukazuje także działania polskich polityków, archiwistów, bibliotekarzy i muzealników zmierzające do restytucji utraconych skarbów narodowych. W opracowaniu wykazano, że grabież – do rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów spontaniczna – była formą zorganizowanej polityki państwowej, a po II wojnie światowej ZSRS zajmował się nawet paserstwem poloników na forum międzynarodowym (od 1991 r. robiła to Federacja Rosyjska). Podstawą rozważań są źródła archiwalne, biblioteczne i muzealne, materiały drukowane, prasa, wspomnienia i relacje oraz literatura przedmiotu nosząca niejednokrotnie piętno czasów, w których powstała. / Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
Spis treści : 1. Grabież polskich dóbr kultury przez Rosję Romanowów (do 1914 roku) ; 2. Straty polskiego dziedzictwa kultury w latach I wojny światowej i odbudowy Polski (1914-1921) ; 3. Rewidynkacja i repatriacja polskiego dziedzictwa kultury z Rosji Sowieckiej i ZSRS ; 4. Ewakuacja i straty polskiego dziedzictwa kultury w 1939 roku ; 5. Losy polskiego dziedzictwa kultury pod obcym jarzmem (1939-1945) ; 6. Działalność Biura Rewidynkacji Strat Kulturalnych w Angers i Łondynie w latach II wojny światowej ; 7. Rewidynkacja polskich dóbr kultury z sowieckich stref okupacyjunych Niemiec i Austrii w latach 1945-1950 ; 8. Rewidynkcja polskich dóbr kultury z ZSRS w latach 1945-1991 ; 9. Polskie negocjacje restytucyjne z państwami sukcesyjnymi ZSRS (1991-2020) ; 10. Polskie plany restytucyjne wobec państw sukcesyjnych ZSRS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 73/76
Book
In basket
(Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; t. 23)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 621.3
Book
In basket
Nowość od: 07.11.2022
Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych finansów koncepcja homo oeconomicus przypisywała ludziom racjonalność, stałość preferencji, nieograniczony dostęp do informacji i umiejętność poprawnej kalkulacji prawdopodobieństwa zdarzeń. Deskryptywne podejście finansów behawioralnych bazuje na obserwacji rzeczywistych zachowań ludzkich i dąży do wyjaśnienia ich psychologicznych podstaw. Poznanie mechanizmów psychologicznych mających wpływ na proces przetwarzania informacji, a w efekcie na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, umożliwia zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające między innymi z manipulacji informacją, która występuje powszechnie w dzisiejszych czasach. Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikację uniwersalności teorii perspektywy i wynikających z niej inklinacji behawioralnych wśród inwestorów polskiego rynku kapitałowego o różnym poziomie profesjonalizmu. [Powyższy opis pochodzi od wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 336
Book
In basket
Spis treści : 1. Rola państwa we współczesnej gospodarce ; 2. Bezpieczeństwo finansowe w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego ; 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne a polityka społeczna; 4. Postęp technologiczny i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 338
Book
In basket
Zawiera: 1. Tożsamość kulturowa człowieka; 2. Znaczenie instytucjonalności w transmisji kulturowej; 3. Człowiek w sytuacji zniewolenia kulturowego; 4. Hominizacja kulturowa człowieka - wybrane procesy.
Autorzy podejmują próbę antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości. Prezentowana praca zawiera wiele ważnych i interesujących analiz tego zagadnienia w ujęciu systemowym. Jednym z problemów podejmowanych w publikacji jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główna płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną (egoistyczną) naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania. Jest to praca o przejrzystej strukturze, napisana komunikatywnym językiem, wskazującym na dogłębną znajomość omawianych zagadnień. Treści zostały przedstawione z zachowaniem logiki wywodu. Publikacja prezentuje wysokie walory epistemologiczne i stanowi logicznie ułożoną oraz spójną całość. Z pewnością uzupełni deficyt analizy istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa kulturowego człowieka, jego tożsamości i egzystencji. [Powyższy opis pochodzi od wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 316
Book
In basket
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki / Marcin Jurgilewicz. - Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r. - Warszawa : Difin, 2020. - 128 stron ; 20 cm.
Spis treści : I. CHARAKTERYSTYKA ZGROMADZEŃ W POLSCE: 1. Rodzaje zgromadzeń i istota bezpieczeństwa zgromadzeń ; 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zgromadzeń ; R. II. PRAWO DO ZGROMADZEŃ W POLSCE: 1. Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji zgromadzeń ; 2. Normatywne podstawy regulujące przebieg i rozwiązywanie zgromadzeń ; R. III. UPRAWNIENIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH) A BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZEŃ: 1. Uprawnienia funkcjonariuszy policji stosowane podczas przebiegu zgromadzeń ; 2. Uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnej (miejskiej) podczas przebiegu zgromadzeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 351/354
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. Reg.V
Book
In basket
Spis treści : Emil Antonisz : Polityka NBP i jej uwarunkowania w latach 2001-2020 (zarys problemu) ; Alicja Olszewska, Mariola Rzymkowska : Prawne zabezpieczenia kredytów ze szczególnym uzględnieniem hipoteki; Katarzyna Szymańska, Tomasz Włodarczyk : Rynek kryptowalut i jego znaczenie ; Paulina Bielska, Katarzna Szymańska : Wpływ programu "Rodzina 500 plus" na rynek pracy ; Joanna Gołąb : Fundusz alimentacyjny formą pomocy materialnej w Ciechanowie w latach 2015-2018 ; Anna Schulz : Konsumpcyjny styl życia a budowanie tożsamości współczesnej mlodzieży ; Małgorzata Schulz: Problem uchodźców - stanowisko Niemiec i Polski ; Katarzyuna Szymańska : Zamożność społeczeństwa a rynek żywności ekologicznej ; Janusz Wiśsniewswki : Od Internetu rzeczy do industry 4,0 ; Sławomir Kowalski, Bartosz Kowalski : Prawne i finansowe aspekty realizacji zrównoważonego rozwoju ; Paulina Kramarz : Czynniki kształtujące poziom rozwoju społeczno-gosparczego podregionów Polski w latach 2016-2018 ; Barbara Kornatowska : Rożnice kursowe jako skutek finansowania obrotów z zagranicą ; Małgorzata Niestępska : Interakcje rynku ciepła ze środowiskiem ; Anna Schullz, Paulina Stemplińska : Sposoby wykorzystywania podatku dochodowego od osób fizycznych przez organizacje pozytku publicznegona przykładzie fundacji "Animals" ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 336
Book
In basket
(Przemysł 4.0 Ryszard Knosala Poleca)
Koncepcja big data jest traktowana jako jeden z elementów leżących u podstaw idei Przemysłu 4.0. Bez wątpienia zjawiska te silnie wzajemnie na siebie wpływają. Współczesne procesy produkcyjne generują coraz więcej danych - zazwyczaj słabo ustrukturyzowanych, powstających strumieniowo w czasie rzeczywistym. Metody big data pozwalają na praktyczne ich wykorzystywanie dzięki zapewnieniu możliwości gromadzenia, przetwarzania i analizy. Dane takie stają się następnie surowcem w zarządzaniu nie tylko właściwą produkcją, lecz także ogólnie - organizacją. To dane są coraz ważniejszym paliwem dla całej gospodarki. Idea Przemysłu 4.0 jest osią serii wydawniczej, lecz - przedstawiając koncepcję big data - konieczne jest wyjście poza zarządzanie wyłącznie procesami produkcyjnymi i odniesienie jej też do innych aspektów zarządzania.[Powyższy opis pochodzi od wydawcy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 004
Book
In basket
Błazen : dzieje postaci i motywu / Mirosław Słowiński. - Wydanie I w tej edycji. - Poznań : Wydawnictwo Replika, copyright 2021. - 428, [3] strony, [56] stron tablic : ilustracje ; 21 cm.
(Wierzenia i Zwyczaje)
Mądry głupiec - pasjonująca historia postaci błazna na przestrzeni wieków Dziwna postać błazna całe wieki fascynowała ludzi. Zarówno wielkich twórców jak i prostych kaznodziejów, natchnionych średniowiecznych mistyków, drobnych kupców i potężnych książąt, teologów i filozofów. Ogniskowały się w niej lęki i marzenia człowiecze, strach, agresja i wszelkie możliwe dewiacje. W błazeńskim kostiumie i kapturze z dzwoneczkami chadzały śmiech i gorzka ironia, obsceniczny żart i bolesna prawda. Błazen. Dzieje postaci i motywu to niezwykła praca omawiająca nawet te najstarsze wizerunki błazna. Dzięki niej mamy szansę zajrzeć do starożytnego Egiptu, do Grecji i Rzymu, a także poznać dzieje błaznów dworskich i wiejskich wesołków – bohaterów ludowej kultury śmiechu, w której ważną rolę odgrywa Arlekin, błazen w kostiumie zszytym z kolorowych rombów. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 82(091) (1 egz.)
Book
In basket
Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce / Anna Wylegała. - Wydanie I. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. - 388, [3] strony ; 24 cm.
Reforma rolna, czyli wywłaszczenie wielkich właścicieli ziemskich i przekazanie części ziemi chłopom, przeprowadzona latach 1944–1945 to jedno z najsłabiej zbadanych wydarzeń w powojennej historii Polski. W czasach PRL próbowano przede wszystkim udowodnić, jak bardzo polepszyła sytuację chłopów i robotników rolnych. Po 1989 roku ukazały się liczne wspomnienia ziemian, opisujące proces wywłaszczenia, a publikacje dotyczące wsi skupiły się na okresie późniejszym, zwłaszcza na chłopskim oporze wobec kolektywizacji i na społecznych konsekwencjach funkcjonowania PGR-ów. Książka Anny Wylegały wypełnia tę lukę i wpisuje się w obecny trend szerszego zainteresowania historią przez pryzmat losów zwykłych ludzi. Odpowiada na pytanie, jakim doświadczeniem była reforma rolna dla poszkodowanych, czyli ziemian, dla tych, którzy z niej skorzystali, a zatem służby folwarcznej i bezrolnych chłopów, a także rzeszy mniej lub bardziej zaangażowanych świadków. Autorka przygląda się również konkretnym miejscom i społecznościom: dworom, które po 1945 roku zamieniono na biura spółdzielni, mieszkania dla kierowników PGR-ów, przedszkola, świetlice, domy dziecka i ośrodki zdrowia; wsiom, w których na skutek podziału pańskiej ziemi zmieniła się struktura przestrzenna, hierarchia społeczna, tradycje i życie codzienne. Jest to również opowieść o tym, jaka jest pamięć o reformie – wśród potomków chłopów i potomków ziemian, jakie są współczesne postawy wobec dawnego dworskiego i ziemiańskiego dziedzictwa oraz jak funkcjonuje dzisiaj podworska przestrzeń. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 94(438).083 (1 egz.)
Book
In basket
Chamstwo / Kacper Pobłocki. - Wydanie I. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. - 382, [2] strony ; 24 cm.
„Hasłem naszym mizeria, okryciem nędza, napojem łzy”. Myśląc o historii niewolnictwa, niejednokrotnie nie pamiętamy o historii polskich chłopów i chłopek. Ale jak inaczej nazwać ich darmową pracę pod ciągłą groźbą kary cielesnej? Jedynie dzięki dokładnemu przyjrzeniu się tej przemilczanej historii możemy zrozumieć istotę strategii przetrwania w systemie pańszczyzny. Dopiero wtedy możemy również dostrzec nić łączącą niewolniczą pracę na polskim dworze z służebną formą naszych współczesnych form zatrudnienia. Bo to nie rewolucja przemysłowa, tylko folwarczny przemysł okrucieństwa stanowił prolog do współczesności. Antropolog Kacper Pobłocki w błyskotliwym i erudycyjnym Chamstwie rzuca nowe światło na zmitologizowaną opowieść o czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej. Nie boi się stawiać trudnych pytań dotyczących chłopskiego niewolnictwa, obrazowo ukazuje krwawą przemoc panów i odważnie kreśli historię polskiego patriarchatu, dowodząc, że w tym splocie klasowych podziałów, okrucieństwa i wyzysku zaklęta jest nasza „ojczyzna pańszczyzna”. „Chamstwo” jest gruntownym, rewelatorskim studium pańszczyźnianego świata. Proponuje inną opowieść o naszych narodowych mitologiach, o polskich „przeklętych problemach”, gdyż oddaje głos tym, których nazywano Wielkimi Niemowami, bo mieli uszy wyłącznie „ku słuchaniu” – pańszczyźnianym chłopom. Kacper Pobłocki wywołuje klisze, często drastyczne, które przez stulecia pozostawały w ciemni oficjalnej historii. „Chamstwo” jest dziełem otwierającym nowy dyskurs o „pańskości” i „chłopskości”, o społecznych rodowodach i tożsamości kulturowej Polaków oraz o tym, komu wciąż „słoma wyłazi z butów” - prof. Roch Sulima /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Spis treści : 1. Kryminologiczne i prawnokarne aspekty chuligaństwa ; 2. Chuligaństwo stadionowe w ujęciu kryminologicznym ; 3. Międzynarodowe regulacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych i przeciwdzialania chuligaństwu stadionowemu ; 4. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. jako regulacja dotycząca przeciwdziałania chuligaństwu stadionowemu ;5.Ustawa z dnia 30 marca 2009r ., o bezpieczeństwie imprez masowych jako odpowiedź na działania chuliganów stadionowych ; 6. Koncepcje wyjaśniające zjawisko chuligaństwa stadionowego ; 7. Badania agresji u kibiców "młyna".
Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego. Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. W monografii zaprezentowano dane statystyczne dotyczące chuligaństwa stadionowego – zebrane zarówno przez instytucje państwowe (organy ścigania), jak i organizacje pozarządowe (Polski Związek Piłki Nożnej). Na uwagę zasługuje wnikliwy opis typologii kibiców oraz tworzonej przez nich subkultury wraz z badaniem cech psychologicznych sprawców chuligaństwa stadionowego. Autor omawia kryminalistyczne aspekty chuligaństwa, przede wszystkim modus operandi czynów popełnianych na stadionach, a także problematykę kryminologiczną, uwzględniając relacje między grupami kibiców. Monografię kończy prezentacja propozycji rozwiązań, które mogą zredukować liczbę niepożądanych zachowań związanych z meczami piłkarskimi.
Cz 2021-11-29
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 343
No cover
Book
In basket
Spis treści : Dzieci w wielkiej sieci.Zjawisko i jego uwarunkowania : wyniki i analiza badań ; 2. Wielka sieć i dzieci-fenomen zjawiska i jego wielowymiarowe wpływy.22 fakty na XXI wiek.; Zachowania ryzykowne w sieci-wybrane problemy ; Cyberprzestrzeń-próba diagnozy głównych zagrożeń ; Cyberprzemoc rówieśnicza-analiza problemu i destruktywnego wymiaru zjawiska ; Pułapki cyfrowego dzieciństwa-zagrożenia subkulturami cyfrowymi; Reklama telewizyjna i internetowa oczami dziecka; Kompetencje nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym ; Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 159.9
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 313)
Spis treści : 1. Funkcjonowanie dzieci w środowisku cyfrowym ; 2. Nowe technologie a wspomaganie uczenia się dzieci ; 3. Kompetencje cyfrowe a obszary stosowania wybranych narzędzi cyfrowych ; 4. Metodologiczne podstawy badań własnych ; 5. Funkcjonowanie dzieci w wieku 6-9 lat w cyfrowym świecie. Analiza wyników badań własnych ; 6. Wnioski z badań i zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 37
Book
In basket
Czas Hitlera. Tom 1, Triumf 1933-1939 / Frank McDonough ; przekład Tomasz Fiedorek. - Wydanie I (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. - 573 strony : fotografie, ilustracje, mapy, portrety ; 24 cm.
Adolf Hitler od przejęcia władzy po triumf w Polsce. 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem rządu koalicyjnego. Wkrótce zaczął więzić i likwidować swoich lewicowych przeciwników, terroryzować resztę społeczeństwa oraz usuwać Żydów z życia publicznego. Ale dyktatura to tylko jedno oblicze jego rządów. Wielkie środki przeznaczane na cele militarne pobudzały gospodarkę, a roboty publiczne i anulowanie długu zagranicznego wyeliminowały bezrobocie. Między 1933 i 1939 rokiem Hitler pozyskał dla swojej wizji odnowionej Rzeszy większość Niemców. Były to lata jego triumfu w polityce wewnętrznej, podsycania konfliktów z sąsiadami i wyczekiwania na właściwy moment, by spełnić swe mocarstwowe ambicje. Jednak to, co było przyczyną sukcesów Hitlera – nieugięta wiara w wojnę jako narzędzie osiągnięcia wielkości, marzenie o podbojach w Europie Wschodniej i fanatyczny rasizm – z czasem okazało się również fatalną słabością jego reżimu. W dwuczęściowym "Czasie Hitlera" – ilustrowanym bogatym materiałem fotograficznym – McDonough przedstawia wzlot i upadek Trzeciej Rzeszy pod rządami Führera. Tom "Triumf" kończy się po zmiażdżeniu Polski przez Niemcy w 1939 roku. To pierwsza przystępnie napisana historia reżimu nazistowskiego od czasów "Powstania i upadku Trzeciej Rzeszy" Williama L. Shirera i pierwsza, która skupia się wyłącznie na latach 1933–1945. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 94(430) (1 egz.)
Book
In basket
Potomek Habsburgów, od dzieciństwa przygotowywany do objęcia polskiego tronu. Z wyboru Ukrainiec, nazywany przez ukochany lud "Wasylem Wyszywanym". Biseksualny playboy i hulaka, który nie oparł się urokowi nazizmu. Wreszcie aliancki agent, który ostatecznie umiera w stalinowskim więzieniu. Książka o niezwykłych losach Wilhelma von Habsburga (1895–1948) to historia niespełnionego człowieka i polityczny romans balansujący na krawędzi tragikomedii. Autor znakomicie uchwycił zmierzch epoki wielkich dynastii i odmalował obraz Europy zatracającej się w barbarzyństwie XX wieku. Timothy Snyder – wielokrotnie nagradzany historyk z Uniwersytetu w Yale – nie tylko przypomina światu zapomnianą postać Wilhelma von Habsburga, lecz także poszukuje w jego historii analogii do współczesnych problemów, w tym do roli Unii Europejskiej i wciąż żywego nacjonalizmu./ Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 94(4) (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again